Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija

Par mums


Par mums
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA) Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2005.gada 10.jūnijā.

LDASA mērķis ir apvienot darba aizsardzības speciālistus - fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība ir virzīta uz drošas un veselīgas darba vides izveidošanu un nodrošināšanu, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasības.

Sīkāku informāciju par LDASA mērķiem un uzdevumiem iegūstama LDASA statūtos

LDASA aicina ikvienu darba aizsardzības speciālistu piebiedroties mūsu biedrībai. LDASA biedriem ir iespēja apmeklēt LDASA rīkotus seminārus un saņemt aktuālu informāciju par darba aizsardzības aktualitātēm.

LDASA izveidotājos forumos ir iespēja apmainīties pieredzē ar citiem darba aizsardzības speciālistiem, uzdot jautājumus vai piedalīties diskusijās.

LDASA biedriem turpmāk ir pieejama ļoti noderīga e-vietne, kas satur vairāk nekā 1000 resursu - instrukcijas, dokumentu paraugus, normatīvos aktus, forumus un ļoti daudz citas, vērtīgas informācijas, kas noderīga mūsu, darba aizsardzības speciālistu ikdienā. Pieeja e.ldasa.lv ir tikai pilntiesīgiem biedriem (ar paroli).
Lai kļūtu par LDASA biedru nepieciešams aizpildīt un iesniegt biedrības valdei iesniegumu/anketu.

Iesniegumu/anketu var iesniegt:

- personīgi (Miera 82, Rīga, darba dienās no 10:00 līdz 18:00);
- pa pastu (Miera 82-1a, Rīga, LV-1013);
- pa e-pastu: info@ldasa.lv, pievienojot ieskenētu parakstītu iesniegumu;
- aizpildot kontaktformu, pievienojot ieskenētu parakstītu iesniegumu.

Pēc iesnieguma saņemšanas, tās tiek izskatīts LDASA valdes sēdē. Par lēmuma pieņemšanu pretendents tiek informēts personīgi, telefoniski vai pa e-pastu.

Piezīme: LDASA pieņem arī ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus.

Iesniegums/anketa PDFā
Iesniegums/anketa WORDā

Jaunumi


E-palīgs darba aizsardzības speciālistiem

06-05-2018

LDASA biedriem turpmāk ir pieejams ļoti noderīgs e-palīgs ar vairāk nekā 1000 resursu - instrukcijas, dokumentu paraugi, normatīvie akti, forumi un ļoti daudz kas cits. Pieeja e.ldasa.lv ir tikai pilntiesīgiem biedriem (ar paroli). Lai saņemtu paroli - jākļūst par mūsu biedru.

Lasīt vairāk

Saistībā ar attālinātā darba veikšanu ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

15-12-2020

Darba likuma 76. pants paredz, ka darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba…

Lasīt vairāk

Pieņem grozījumus efektīvākai nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzībai

21-12-2020

Lai nodrošinātu efektīvāku nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās ietvertajam regulējumam, Saeima pirmdien, 21.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma par…

Lasīt vairāk

Nelaimes gadījumi darbā 2020. gadā

07-12-2020

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 18 nodarbinātie. 2019. gadā šajā laika posmā bojā bija …

Lasīt vairāk

Izmaiņas Darba aizsardzības regulējumā

25-09-2020

2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā, kas paredz vairākas izmaiņas darba aizsardzības tiesiskajā regulējumā. Skaidrojumus par grozījumiem likumā sagatavoja Labklājības ministrija.

Lasīt vairāk

Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos

19-09-2020

2020gada 19. septembrī, stājas spēkā grozījumi Ugunsdrošības noteikumos. Kā skaidro Iekšlietu ministrija, izmaiņas tika izstrādātas, lai ugunsdrošības prasības būtu iedzīvotājiem vienkāršāk saprotamas, kā arī lai padarītu efektīvāku un saprotamāku noteikumos iekļauto tiesību normu piemērošanu. Ugunsdrošības noteikumu grozījumos iekļauti priekšlikumi, kuri balstīti uz līdzšinējo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta praksi ugunsdrošības uzraudzības jomā un kurus ieteikuši citi ugunsdrošības jomas pārstāvji.

Lasīt vairāk

Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

07-07-2020

Labklājības ministrija informē, ka, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ir precizēts Labklājības ministrijas interneta vietnē publicētais kompetento speciālistu saraksts.

Lasīt vairāk

Kompetento speciālistu sertifikācija


Kompetento speciālistu sertifikācija

Personāla sertifikācijas institūcijas:

SIA "Sertifikācijas centrs"
SIA "Metrio" Sertifikācijas centrs

Prasības kompetentajiem speciālistiem
Lai varētu sniegt ārpakalpojumu uzņēmumiem, kompetentajam speciālistam ir nepieciešama profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists".
Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis minēto izglītību, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs sniegt ārpakalpojumu uzņēmumiem piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta saņemšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām speciālistam ir jāvēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu.
Personāla sertifikācijas institūcijā speciālists iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:
1) izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
2) vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina speciālista ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
3) dokumentus, kas apliecina speciālista zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas).
Personāla sertifikācijas institūcija organizē testu un novērtē speciālista kompetenci darba aizsardzības jomā.
Sertifikācijas eksāmenu (90min) veido divas daļas:
1) teorētiskā daļa - tests, kurā speciālists atbild uz 30 testa jautā­jumiem (testa jautājumi atrodami Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā www.ldasa.lv );
2) praktiskā daļa, kurā speciālists risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.
Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.
Lai turpinātu darbību, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām kompetentais speciālists atkārtoti sertificējams personāla sertifikācijas institūcijā.
Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentajam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 14230 euro apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.
Labklājības ministrijas mājas lapā tiek publicēti dati par sertificētajiem kompetentajiem speciālistiem. Sarakstā tiek iekļautas arī personas, kas pēdējo piecu gadu laikā ieguvušas augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti, ja šīs personas ir iesniegušas Labklājības ministrijā iesniegumu par atļauju publicēt savus personas datus.

Testa jautājumu katalogs


Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija apstiprina testa jautājumus atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumu Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību". 25.punktam:

Testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcija izmanto Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas apstiprinātos testa jautājumus (katram jautājumam ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā pieci atbilžu varianti) un ievēro šādu jautājumu sadalījumu atbilstoši profesijas standartā "Darba aizsardzības vecākais speciālists" minētajām jomām:
25.1. darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – pieci jautājumi;
25.2. apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – viens jautājums;
25.3. ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība – trīs jautājumi;
25.4. darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību – trīs jautājumi;
25.5. darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana – četri jautājumi;
25.6. darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi – divi jautājumi;
25.7. darba ergonomikas pamati – divi jautājumi;
25.8. bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām – divi jautājumi;
25.9. pedagoģija – viens jautājums;
25.10. nelaimes gadījumu izmeklēšanas un cēloņu noteikšanas pamatprincipi – trīs jautājumi;
25.11. arodslimību cēloņu un sakarību noteikšana – trīs jautājumi;
25.12. darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā – viens jautājums.
(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā) 

LDASA valde


Jevgēnijs Oboļēvičs

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Bērziņš

Valdes loceklis

Imants Kristiņš

Valdes loceklis

Edgars Suseklis

Valdes loceklis

Eva Šiļina

Valdes locekle

Insese Vilcāne

Valdes locekle

Kontakti


  • Miera iela 82, Rīga, LV-1013
I BUILT MY SITE FOR FREE USING